Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.

Algemene voorwaarden


1. Verkoopvoorwaarden

Onze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, leveringen, of op alle mondelinge of schriftelijke overeenkomsten. Zij binden de partijen behalve andere bijzondere schriftelijke voorwaarden. Geen andere algemene voorwaarden zijn van toepassing, zelfs niet bij gebreke aan onze uitdrukkelijke afwijzing van die andere voorwaarden.

2. Offertes en bestellingen

Offertes en bestellingen worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging en ondertekening door onze maatschappij (de verkoper) aanvaard. De offertes gemaakt door onze agenten en/of vertegenwoordigers verbinden onze maatschappij niet, tenzij na onze schriftelijke bevestiging.  Onze offertes zijn steeds benaderend.  Wanneer na de datum van offerte, de prijzen van de sociale lasten, het vervoer, de belastingen of ieder ander recht dat het bedrag zou bezwaren, veranderd zijn, kan de prijs van de offerte zonder voorafgaande verwittiging gewijzigd worden.

3. Uitvoeringstermijnen

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door ons opgegeven uitvoeringstermijnen steeds benaderend, doch nooit bindend. Geen enkele vertraging kan een oorzaak van weigering der levering uitmaken of aanleiding geven tot schadevergoeding.

4. Klachten

Eventuele klachten of protesten moeten ons aangetekend binnen de acht dagen na levering toekomen. Na deze termijn zullen leveringen en prijzen beschouwd worden als zijnde definitief en volledig aanvaard.

5. Leveringen

Wij houden ons het recht voor de leveringen aan te rekenen naargelang de uitvoering ervan, zelfs indien het gedeeltelijke leveringen betreft.

6. Vervoer goederen

De goederen reizen op risico van de koper zelfs ingeval van franco verkoop.

7. Verplichting afname

Bij het aangaan van een bestelling verplicht de cliënt zich tot afname. Bij eventuele afzegging vooraleer de goederen worden geleverd, hebben wij het recht een forfaitaire schadeloosstelling van 30% van de bestellingssom te eisen.

8. Fabricatiefouten

Bij fabricatiefouten beperkt onze verantwoordelijkheid zich uitsluitend tot het vervangen der geleverde goederen. Er kan door ons geen enkele verantwoordelijkheid worden aanvaard voor de gevolgen van mogelijke onjuistheden of voor het resultaat van de toepassingen van onze producten, omdat wij geen inzicht hebben in de omstandigheden waaronder deze worden verwerkt en behandeld. De gebruiker dient na te gaan of de producten aan de lokale warenwetgeving voldoen alvorens deze te gebruiken. Alle informatie met betrekking tot onze producten heeft een vertrouwelijk karakter en mag noch gekopieerd, noch aan derden verstrekt worden.

9. Betaling

De betaling van de prijs door de koper gebeurt door overschrijving op het aangegeven bankrekeningnummer, binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij hiervan uitdrukkelijk, bij geschrift, door de verkoper wordt afgeweken.

10. Prijswijzigingen

Eventuele wijzigingen in de prijs tengevolge van onder meer wijzigingen in de in- en uitvoerrechten, in d omzetbelasting, in de wisselkoersen, in de vrachtkosten, in de verzekeringskosten, die na het afsluiten van de bestellingen tussenkomen, zijn ten laste van de koper. Voornoemde opsomming is niet limitatief, doch enkel exemplatief.

11. Betaling

Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet, vermeerderd met 2%, met een minimum intrestvoet van 12% op jaarbasis.

12. Betaling

In geval van niet-betaling op de vervaldag, behoudt de verkoper zich het recht voor het bedrag van de factuur met 10% te verhogen bij wijze van schadevergoeding, met minimum 50 euro, onverminderd het recht van de verkoper op vergoeding van de gerechtskosten, op een redelijke schadevergoeding voor alle relevante invorderingskosten en op gebeurlijk andere vergoedingen op basis van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

13. Betaling

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Zo gauw en zolang de koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is de verkoper gerechtigd alle verdere leveringen op te schorten.

14. Verbintenissen koper

Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd de rechten van de verkoper op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.

15. Vertrouwen verkoper

Indien het vertrouwen van de verkoper in de solvabiliteit of de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd de rechten van de verkoper op alle schadevergoedingen en intresten.

16. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs. Rekening houdend met de voorgaande bepalingen zijn alle risico’s ten laste van de koper vanaf de levering. De betaalde voorschotten blijven door de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

17. Herverkoop

In geval van herverkoop van goederen, zelfs verwerkt, eigendom van verkoper, draagt de koper, vanaf heden, aan de verkoper alle vorderingen over resulterend uit deze herverkoop.

18. Wissels of andere verhandelbare documenten

Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

19. Wijzigingen

Indien en voor zover enige bepaling van onze verkoopsvoorwaarden nietig mocht zijn of worden verklaard, of mocht wijzigen, zal dit geen effect hebben op de geldigheid van de andere bepalingen.

20. Betwisting

In geval van betwisting zijn de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd, of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar onze keuze. Gebeurlijke betwistingen vanwege de koper ontslaan hem niet binnen de termijn te betalen. Op al onze bestellingen, leveringen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 
Aan het laden
Aan het laden